Loading...

   Wybierz kategorię

   Wróć

   Regulamin

   REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ANILAND.PL

   Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://aniland.pl (dalej jako: „Aniland.pl”, „Serwis Internetowy”).

   Aniland.pl jest portalem ogłoszeniowym. Serwis Internetowy umożliwia korzystającym z niego usługobiorcom między innymi dodawanie i edytowanie oraz przeglądanie i wyszukiwanie ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna i adopcji zwierząt, a także ogłoszeń o hodowlach i organizacjach praw zwierząt.


   Informacje zawarte w ogłoszeniach w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy dotyczącej m. in. zakupu lub korzystania z przedmiotu zawartego w danym ogłoszeniu niezbędny jest każdorazowo kontakt z ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony.


   Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców. Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Aniland.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


   Zapraszamy do zapoznania się regulaminem

   Zespół Aniland.pl

   1) O NAS

   Właścicielem Aniland.pl jest Aniland SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Przyjaźni (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Sulmin 1D 83-331 Przyjaźń); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000786170; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: GD.VII NS-REJ.KRS/8346/19/589; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.; NIP: 8943151544; REGON: 385502631, adres poczty elektronicznej: kontakt@aniland.pl. (dalej jako: „Usługodawca”).

   2) DEFINICJE

   1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

   a. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na

   stronie Serwisu Internetowego w Promuj Ogłoszenie

   b. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą, dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Kontakt”.

   c. GŁOSOWANIE NA CELE CHARYTATYWNE – Usługa Elektroniczna umożliwiająca wybór propozycji celów charytatywnych, które mogą być następnie sfinansowane przez Usługodawcę, spośród propozycji zgłoszonych wcześniej przez użytkowników.

   d. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

   e. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty

   elektronicznej (adres e-mail) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

   f. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez

   Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim

   korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach w Serwisie Internetowym, w tym o dodanych Ogłoszeniach.

   g. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od jego nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot m.in. zaproszenie do sprzedaży, kupna i adopcji zwierząt, a także ogłoszenia o hodowlach i organizacjach praw zwierząt zamieszczone przez Usługobiorcę w odpowiednim dziale Serwisu Internetowego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

   h. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

   i. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

   j. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, ANILAND.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://aniland.pl/.

   k. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

   l. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Aniland.pl.

   ł. USŁUGODAWCA – ANL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Szczęśliwa 42/L2, 53-445 Wrocław); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825822; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 10 000 zł.; NIP: 8943151544; REGON: 38550263, adres poczty elektronicznej: kontakt@aniland.pl.

   o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach

   konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

   p. WYSZUKIWARKA – nieodpłatna Usługa Elektroniczna, dostępna dla wszystkich Usługobiorców

   wyszukiwarka znajdująca się na stronie Serwisu Internetowego umożliwiająca wyszukiwanie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie Internetowym.

   3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z ANILAND.PL

   1. Aniland.pl powstał, aby ułatwić Usługobiorcom zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń dotyczących sprzedaży, kupna i adopcji zwierząt, a także w celu zbudowania ogólnopolskiej bazy hodowli, organizacji praw zwierząt oraz walki z bezdomnością zwierząt w Polsce.

   2. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy będącej przedmiotem Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą – ogłoszeniodawcą za pośrednictwem Formularza Zapytania lub poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy będącej przedmiotem Ogłoszenia.

   3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być: psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki, a także zwierzęta należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny

   i flory w drodze regulacji handlu nimi.

   4. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
   (2) dostęp do poczty elektronicznej;
   (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub

   Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i

   wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej;
   (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×320;
   (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

   5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu

   Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

   6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

   4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

   1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

   2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

   a. Konto Użytkownika;

   b. Newsletter;

   c. Wyszukiwarka;

   d. Formularz Zapytania;

   e. Formularz Kontaktowy;

   f. Głosowanie na Cele Charytatywne.

   3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest na stronie Serwisu

   Internetowego.

   4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

   5. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest co do zasady nieodpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności, co do których wyraźnie zastrzeżono wymóg wniesienia opłaty.

   6. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę (1) wypełnieniu formularza rejestracji oraz (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.

   7. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Konta lub wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aniland.pl.

   8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:

   a. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny narusza niniejszy Regulamin;

   b. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zalega z

   jakimikolwiek płatnościami na rzecz Usługodawcy;

   c. gdy Usługobiorca mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny zamieszcza w ramach Ogłoszenia treści bezprawne oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub Informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów lub podmiotów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresy stron internetowych, nazwy oraz logo takich serwisów internetowych lub podmiotów;

   d. gdy działania danego Usługobiorcy mimo wezwania ze strony Usługodawcy z podaniem przyczyny naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.

   9. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony. W czasie zawieszenia Konta nie jest możliwe wystawianie nowych Ogłoszeń. Zawieszenie Konta może powodować ponadto wycofanie wszystkich wystawianych za jego pośrednictwem Ogłoszeń. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.

   Usługodawca odwiesza Konto niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych.

   10. Usługodawca w przypadku zawieszenia Konta trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Usługi Elektronicznej z 7- dniowym terminem wypowiedzenia.

   12. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin z podaniem przyczyny, w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wezwania Sprzedawcy do zmiany zdjęć zamieszczonych w ramach Ogłoszenia, jeśli nie spełniają one wymogów estetycznych Serwisu.

   13. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta.

   14. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aniland.pl.

   15. Korzystanie z Wyszukiwarki rozpoczyna się z momentem przejścia na stronę główną Serwisu

   Internetowego, wpisaniu lub kliknięciu wyszukiwanej frazy i kliknięciu pola akcji. Usługobiorca ma

   możliwość także skorzystania z kategorii, filtrów i opcji wyszukiwania dostępnych w Wyszukiwarce. Skorzystanie z Wyszukiwarki ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu po skorzystaniu z niej.

   16. Korzystanie z Formularza Zapytania rozpoczyna się po (1) wypełnieniu Formularza Zapytania dostępnego na stronie danego Ogłoszenia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zapytania pola akcji. W Formularzu Zapytania niezbędne jest jedynie podanie przez Usługobiorcę treść zapytania kierowanego do ogłoszeniodawcy. Formularz Zapytania umożliwia Usługobiorcy będącemu autorem Ogłoszenia odpowiedzenie na wiadomość przesłaną przez ten Formularz przez Usługobiorcę zainteresowanego Ogłoszeniem i prowadzenie dalszej konwersacji.

   17. Usługa Elektroniczna Formularz Zapytania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zapytania za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zapytania za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę zakończenia wymiany przez Usługobiorców z niej korzystających wiadomości, o których mowa w pkt. 4.16. 18. Korzystanie z Formularza Kontaktowego rozpoczyna się po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym możliwe jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: kategoria zapytania, adres poczty elektronicznej oraz treść wiadomości.

   19. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą przesłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania wysyłania wiadomości za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

   20. Głosowanie na Cele Charytatywne umożliwia wybór propozycji celów charytatywnych, które mogą być następnie sfinansowane przez Usługodawcę, spośród propozycji zgłoszonych wcześniej przez użytkowników. Wzięcie udziału w Głosowaniu na Cele Charytatywne następuje po przejściu do zakładki „Akcje Charytatywne” widocznej na stronie Serwisu Internetowego, wyborze jednego z Głosowań oznaczonych jako „otwarte” i kliknięciu pola akcji przy wybranej przez Usługobiorcę propozycji. Wzięcie udziału w Głosowaniu na Cele Charytatywne dostępne jest wyłącznie dla Usługobiorców mających Konto w Serwisie Internetowym. Wybrany cel charytatywny jest następnie realizowany przez właściwą fundację.

   21. Usługa Elektroniczna Głosowanie na Cele Charytatywne świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą oddania głosu za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z tej funkcjonalności przez Usługobiorcę. Usługobiorca może oddać każdego dnia dwa głosy w ramach jednego Głosowanie na Cele Charytatywne.

   5) WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

   1. Jedną z możliwości Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym jest zamieszczenie Ogłoszenia, który następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla wszystkich odwiedzających Serwis. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza dostępnego na stronie Serwisu Internetowego pod przyciskiem „Dodaj ogłoszenie” – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. W zależności od rodzaju Ogłoszenia wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcie pola „Dodaj bez promowania” lub w przypadku wybrania płatnego promowania Ogłoszenia – „Promuj ogłoszenie”. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie

   Internetowym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od kliknięcia pola akcji .

   2. Samo korzystanie z Ogłoszenia i zamieszczenie Ogłoszenia jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem dodatkowych sposobów wyróżnienia Ogłoszenia zamieszczanego przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym – formy wyróżnienia wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia. Usługobiorca może wyróżnić swoje Ogłoszenie w trakcie dodawania Ogłoszenia lub po jego zamieszczeniu, poprzez opcje edycji dostępne w ramach Konta Użytkownika.

   a. Opłata za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia może być uiszczona w formie

   jednorazowej. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia.

   b. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Ogłoszenia możliwy jest po dokonaniu opłaty przez

   Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę

   niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.

   Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin od wybrania odpłatnej funkcjonalności.

   c. Usługodawca umożliwia następujący sposób płatności tytułem odpłatnych funkcjonalności

   Ogłoszenia:


   – płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

   Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu

   prowadzi spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-

   327 Poznań), wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

   prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

   Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,

   NIP 7792369887, REGON 301345068, adres strony internetowej: http://www.przelewy24.pl/.

   3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i niewprowadzające w błąd. Po dodaniu Ogłoszenia Usługobiorca nie może zmienić tematu tego Ogłoszenia.

   4. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

   5. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia o treści odpowiadającej tematyce Serwisu oraz w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim.

   6. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

   6) KONTAKT Z ANILAND.PL

   Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@aniland.pl) oraz Formularz Kontaktowy, za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Aniland.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

   7) REKLAMACJE DOTYCZĄCE ANILAND.PL

   1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego można złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@aniland.pl lub pisemnie na adres: ul. Szczęśliwa 42/L2; 53-445 Wrocław.

   2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

   3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

   8) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

   1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

   2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej

   kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

   4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Szczęśliwa 42/L2, 53-445 Wrocław lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@aniland.pl.

   5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.


   9) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA

   ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

   1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.

   2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

   https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

   3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

   4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja

   Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

   5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

   10) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

   Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

   7. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

   8. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

   9. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie

   Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

   10. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

   11. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych

   dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

   12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

   13. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

   11) PRAWA AUTORSKIE

   1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

   2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   12) PRZERWY TECHNICZNE

   1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług

   Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

   2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

   3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

   4. Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

   5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego

   konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności

   Usługodawcy.

   13) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   1. Umowy zawierane poprzez Aniland.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

   14. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych; dodania nowych form płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz

   384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

   15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   Dziękujemy za uważną lekturę!

   W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

   Zapraszamy do współpracy,

   Zespół Aniland.pl

   Copy link
   Powered by Social Snap